Integritetspolicy

Inledning

Skyddet för dina personuppgifter är av högsta vikt för oss. I denna integritetspolicy (”Policyn”) kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Padelcity 1809 AB
Org nr: 559287-0637

Evedalsgatan 5
50435 Borås

E-post: ip@padelcity1809.se

 

Vilka och varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in uppgifter när du till exempel fyller i vårt kontaktformulär, prenumererar på vårt nyhetsbrev, kontaktar oss via vår kundtjänst, handlar i vår fysiska butik eller handlar i vår webshop. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, boknings- och användningshistorik, beställningsuppgifter, betalningsuppgifter, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst.

 

För vilket syfte behandlas personuppgifter?

De personuppgifter som vi samlar om dig kommer att användas för:

Att administrera din kundrelation med oss och för att kunna fullgöra vårt avtal med dig
Att följa lagliga krav eller lagliga auktoritetsförfrågningar
Administrativa och interna affärsändamål
Att utvärdera och förbättra vårt erbjudande till, och kommunikation med, kunder
Utveckling av vår verksamhet och vår kundservice
Databehandling för reklamändamål
Statistik

I syfte att administrera din kundrelation med oss och för att kunna fullgöra vårt avtal med dig gällande bokning av bana inhämtar och behandlar vi personuppgifter om dig. Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. För det fall du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi inte ingå avtal med dig vilket innebär att du inte kan boka en bana hos oss.

För att kunna utveckla, utvärdera och förbättra våra affärsändamål, erbjudanden, kommunikation och vår verksamhet samt kundservice inhämtar och behandlar vi dina personuppgifter. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att det är nödvändigt för vårt berättigade intresse av att kunna agera utefter de ovan angivna syftena. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter i syfte att handla i enlighet med de ovan angivna syftena går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av potentiella fördelar som dessa syften innebär för dig.

Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att vi har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis till följd av vår bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

 

Hur länge lagras personuppgifter?

Den information vi samlar om dig kommer att sparas under vår affärsrelation. Efter att affärsrelationen har upphört sparar vi personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk kan göras gällande i anledning av avtalet eller i den mån det är nödvändigt att spara uppgifterna för att följa lagkrav. Sådana anspråk kan exempelvis framgå av skattelagstiftning eller bokföringslagar. Observera också att vissa domännamnregistreringar också kräver att viss data lagras under en längre tid.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra verksamheten sparas under en tid om sex månader efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer dina uppgifter omedelbart att raderas.

Ingen information om dig kommer att sparas längre än vad som är nödvändigt eller på ett sätt som strider mot lagen.

 

Utgivande av personuppgifter

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Företag som behandlar personuppgifter på våra vägnar kommer alltid att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss för att säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls av våra partners. Vi utlämnar uppgifter enbart inom EU/EES.

Dina personuppgifter kan lämnas ut till tredje part när (i) det krävs enligt lag, andra lagstadgade eller statliga beslut, eller (ii) information lämnas till försäkringsbolag, banker eller förmånspartners enligt ovan.

Vi kan också lämna ut personuppgifter till tredje part, till exempel polisen, skattemyndigheten eller någon annan myndighet, vid en brottsutredning eller om vi annars är skyldiga att lämna sådan information utifrån lag eller myndighetsbeslut.

Vi kommer inte att avslöja dina personuppgifter i någon annan mån än vad som beskrivs.

 

Dina rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagar

Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagar, begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig när som helst. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade, begära att vi raderar dina personuppgifter, begränsa vår behandling av dina personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter.

När behandlingen baseras på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke till den behandlingen när som helst. Du har också rätt att när som helst lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning om dataskydd.

 

Cookies

Första gången du besöker vår hemsida blir din webbläsare tilldelad en unik sessionscookie, detta för att du som besökare skall få en bättre upplevelse och support. Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. Vi på Padelcity 1809 använder oss av cookies som hjälper hemsidan padelcity1809.se att identifiera och följa våra besökare/användare. Cookies lagras permanent på datorn men finns också som sessionscookies. Inga personuppgifter sparas varvid vi rekommenderar dig att tillåta cookies. Du kan förhindra att cookies placeras i dina webbläsarinställningar. Detta kan dock påverka funktionaliteten hos vår sida. Cookies på vår sida är inte nödvändiga, men kan förbättra din upplevelse.

 

Kameraövervakning

Padelanläggningen är utrustat med kamerabevakning för att öka säkerheten och tryggheten för våra kunder, vår personal samt för att skydda våra tillgångar.

 

Sammanfattning

Vi strävar efter öppenhet och transparens med hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. Vi har därför upprättat denna del i syfte att särskilt redogöra för den kameraövervakning som sker på våra anläggningar. Lagstiftningen som reglerar hur kamerabevakning får ske framgår av Dataskyddsförordningen (GDPR) och regleras i Sverige även genom (2018:1200) Kamerabevakningslagen.

 

Vilka uppgifter samlar vi in och vad är ändamålen med den specifika behandlingen?

Padelanläggningen är utrustade med kamerabevakning med inspelning av bildupptagning. Om en person som kan identifieras genom bildupptagningen utgör inspelningen en personuppgift.

Ändamålet med kamerabevakningen och behandlingen av inspelat material är att förebygga och utreda brott, olyckor och skadegörelse, samt att stävja obehöriga inpasseringar och brott mot våra trivselregler för att kunna möjliggöra avstängning av kund samt i förekommande fall assistera polismyndighet och åklagare vid misstänkt eller konstaterad brottslighet. Syftet med kamerabevakningen är att öka säkerheten och tryggheten för våra kunder, vår personal samt för att skydda våra tillgångar.

 

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter i samband med kamerabevakningen är genom en s.k. intresseavvägning i enlighet med art. 6 p. 1. f) i Dataskyddsförordningen. Vi har gjort bedömningen att behovet av kamerabevakningen är större än det intrång i den personliga integriteten som kamerabevakningen kan innebära för dig som kund. Vår bedömning är gjord med särskild hänsyn till det faktum att vår padelanläggning är obemannade under större delen av dygnet och för att därigenom kunna tillse en trygg och säker träningsmiljö för våra kunder, samt att kamerabevakningen endast sker på begränsade ytor. Vidare har vi säkerställt att endast ett begränsat antal personer har tillgång till det inspelade materialet och kommer endast använda det inspelade materialet enligt de ändamål som angivits ovan.

 

 

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas endast så länge det behövs för att kunna fullgöra de ändamål som inspelningen samlats in för enligt denna policy, dock längst i 3 dagar, varefter det raderas automatiskt. Vi kan komma att spara materialet längre än 3 dagar om det behövs för att följa lagkrav eller tillvarata rättsliga intressen, t ex om det pågår en juridisk process.

 

Vem har tillgång till inspelningarna?

Vi har säkerställt att endast ett begränsat antal anställda har tillgång till det inspelade materialet. Dina uppgifter kan även komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga av företag som vi anlitar avseende bevakning, säkerhet, kamerasystem, felanmälan och kundsupport. Dessa parter får inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla de tjänster de anlitats för och enbart på de villkor vi anger.

Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet, t ex vid polisanmälan eller fullgörande av rättslig process.

Kontakta oss

Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta vår kontaktperson enligt nedan uppgifter:

Kontaktuppgifter: Padelcity 1809 AB
Namn: Fredrik Berglund
E-postadress: ip@padelcity1809.se

 

Padelcity 1809 Instagram - Padel Borås    Padelcity 1809 Facebook - Padel Borås